Minggu, 03 Maret 2013

STRUKTUR PENGURUS MASJID AL-HIDAYAH JENGGRIK KROWE LEMBEYAN MAGETAN

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS MASJID AL-HIDAYAH JENGGRIK
KROWE LEMBEYAN MAGETAN
No.01/SK/MA/I/2013

TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN MASJID AL-HIDAYAH JENGGRIK
KROWE LEMBEYAN MAGETAN

BISMILLAHRIRRAHMANIRRAHIM
PENGURUS MASJID AL-HIDAYAH JENGGRIK
KROWE LEMBEYAN MAGETAN

MENIMBANG         :
- Bahwa dalam rangka efektifitas dan kelengkapan pengurus Masjid Al-Hidayah,dipandang perlu menetapkan pengurus Masjid untuk mengelola Masjid Al-Hidayah yang terletak di desa Krowe RT. 05/ RW. 06, kecamatan Lembeyan kabupaten Magetan.


-  Bahwa dalam mewujudkan fungsi masjid sebagai pemersatu umat Islam, pengembangan masyarakat muslim dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Alloh SWT.


-  Bahwa Masjid merupakan wadah dan sarana pusat ibadah serta kegiatan peningkatan ilmu pengetahuan dalam rangka mensyiarkan agama Islam.


-     Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cukup cakap dan mampu untuk diserahi tugas kepengurusan dalam kegiatan Takmir Masjid Al-Hidayah Krowe lembeyan Magetan.


MENGINGAT          :             
-    Bahwa masyarakat di dukuh Jenggrik, desa Krowe lembeyan Magetan dan sekitarnya membutuhkan sarana ibadah, dakwah dan pendidikan agama, maka dipandang perlu membentuk pengurus Masjid Al-Hidayah untuk mengelola kegiatan dimaksud.


MEMPERHATIKAN            :
-     Keputusan rapat Jama’ah Masjid Al-Hidayah pada hari kamis malam jum’at tanggal 31 Januari 2013


MEMUTUSKAN      :


Menetapkan          :
-     Pertama           : Terhitung mulai tanggal 31 Januari 2013 yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Takmir Masjid Al-Hidayah Kedung Rejo Krowe Lembeyan Magetan.


-  Kedua     : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuanapabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. 
-    Ketiga              : Petikan surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab


Ditetapkan di Krowe : Tanggal 31 Januari 2013


Pengurus Masjid Al-Hidayah Kedung Rejo
Krowe Lembeyan Magetan


Ketua / Ta’mir
( Bpk.S A M U J I )

Sekretaris
( Sdr.AGUS RIYANTO )
Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :
1.         Yth. Bapak Lurah desa krowe
2.         Yth. Bapak penasehat Masjid Al-Hidayah
3.         Seluruh pengurus Masjid Al-Hidayah
4.         Arsip   LAMPIRAN 1

 
PELINDUNG                             : 1) Bpk. LURAH DESA KROWE
                                                : 2) Bpk. Kyai TAMAM

PENASEHAT                            : 1) Bpk. MAHMUDI
                                                : 2) Bpk. SUJOKO

KETUA            TA’MIR              : Bpk. SAMUJI

SEKRETARIS                           : 1) Bpk. AGUS RIYANTO
                                                : 2) Bpk. SLAMET

BENDAHARA                            : 1) Bpk. ANDIK
                                                : 2) Ibu SUMIATI

SEKSI-SEKSI
1.    SEKSI DA’WAH                    : 1) Bpk. ROHMAN
                                                : 2) Bpk. SAMURI
: 3) Bpk. YAHMIN

2.    SEKSI PENDIDIKAN            : 1) Bpk. SYUKUR
                                                : 2) Ibu. SUKARTI
: 3) Ibu. SITI SUJOKO

3.    SEKSI PEMBANGUNAN       : 1) Bpk. KUSNAINI
                                                : 2) Bpk. HARUN
: 3) Bpk. SAIMIN

4.    SEKSI HUMAS                    : 1) Bpk. SUMIRAN
                                                : 2) Bpk. MUSTAJAB
: 3) Bpk. KATIMIN
: 4) Bpk. DAHLAN

5.    SEKSI KESEHATAN            : 1) Bpk. AGUS SUCIPTO
                                                : 2) Ibu  SUMARNI

Ttd.
Ketua Ta’mir Masjid Al-Hidayah Jenggrik
Krowe Lembeyan Magetan
( Bpk. S A M U J I )

2 komentar: